ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τι είναι:

Είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Χρηματοδοτείται η υλοποίηση 8 διδακτορικών διατριβών.

* Το αρχείο της Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (έληξε)

Στόχος:

Το έργο αποβλέπει πρωτίστως στην ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από ερευνητική άποψη μέσω της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, με στόχο την ποιοτική διεξαγωγή έρευνας και την αξιοποίηση νέων επιστημόνων. Ο στόχος αυτός θα ενισχυθεί και με συνεργασίες διατμηματικές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αλλά και με συνέργιες με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Γενικά:

Η διεξαγωγή της Έρευνας θα εξασφαλίζει το ερευνητικό προσωπικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των ίδιων των πανεπιστημιακών σπουδών και της έρευνας συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών και, συνεπώς, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Η διεξαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών υποστηρίζει την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στα Πανεπιστήμια για την οποία απαιτείται η προσέλκυση ικανών νέων ερευνητών. Παράλληλα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας, με τη δημιουργία επιστημόνων κατάλληλων να στελεχώσουν ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.